1. Algemeen:
1.1 Onder “verkoper” wordt verstaan Van Beuzekom International B.V.
1.2 Onder “koper” wordt verstaan de onderneming of professionele instelling die aan
verkoper een opdracht tot levering van bepaalde producten of diensten heeft verstrekt en
in het algemeen de wederpartij van verkoper.
2. Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met
verkoper af te sluiten overeenkomsten en op alle door verkoper gedane offertes.
2.2 Afwijkingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts per transactie
mogelijk en slechts indien verkoper daarmede heeft ingestemd.
2.3 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze verkoop- en
leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
2.4 Acceptatie door verkoper van een opdracht van koper houdt geen acceptatie in van de
algemene voorwaarden van koper.
3. Offertes:
3.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij verkoper het tegendeel uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere offerte blijft 30 (dertig) dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is
opgenomen.
4. Aanvaarding:
4.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt eerst tot stand nadat en voor zover
verkoper de opdracht heeft bevestigd dan wel is aangevangen met de uitvoering daarvan.
4.2 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeengekomen opdracht
gelden alleen indien deze separaat schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Prijzen:
5.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en kosten van
transport en inclusief invoerrechten en andere heffingen die van overheidswege worden
opgelegd.
5.2 Alle prijzen zijn vast, doch verkoper is gerechtigd de prijzen te berekenen zoals deze op de
dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen op grond van valutakoersschommelingen,
invoerrechten en / of overheidsmaatregelen, welke na het tot stand komen van de
overeenkomst ontstaan, aan koper door te berekenen, zonder dat koper recht heeft op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst mits de prijsstijgingen een percentage
van 5 (vijf) overschrijden.
6. Levering:
6.1 De levering van producten en diensten geschiedt binnen de overeengekomen periode,
overeenkomstig de op de gekozen wijze van levering betrekking hebbende bepalingen van de
meest recente Incoterms, aan het door koper opgegeven adres, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
6.2 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders is vermeld en / of is
overeengekomen neemt verkoper ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op

zich en geeft niet tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, koper geen recht op schade-
vergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.3 Bij overschrijding van de levertijd is koper gerechtigd verkoper bij aangetekend schrijven in
verzuim te stellen, waarbij aan verkoper alsnog een termijn van 14 (veertien) dagen dient te
worden gegund de producten te leveren. Indien verkoper nalaat de producten in de haar
gegunde termijn van 14 (veertien) dagen aan koper te leveren, is koper gerechtigd de
overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat koper recht heeft op
enigerlei schadevergoeding.
6.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit
hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of
zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van
verkoper wordt verschaft, is verkoper bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren.
6.5 Verkoper is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk
gefactureerd kunnen worden. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde
in artikel l1 van deze voorwaarden.
7. Afname verplichting:
7.1 Koper is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien koper weigert de producten in
ontvangst te nemen, is verkoper gerechtigd koper bij aangetekend schrijven in verzuim te
stellen, waarbij aan koper alsnog een termijn van 14 (veertien) dagen wordt gegund de
producten alsnog in ontvangst te nemen. Indien koper nalaat de producten gedurende de
haar gegunde termijn in ontvangst te nemen, is verkoper gerechtigd de producten voor
rekening en risico van koper op te slaan dan wel, zonder nadere ingebrekestelling, de
overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.
7.2 Kosten en schaden van verkoper voortvloeiende uit de niet tijdige in ontvangstneming van de
producten door koper, komen voor rekening van koper. Indien de overeenkomst tengevolge
van het niet in ontvangst nemen van de producten wordt ontbonden, wordt onder schade
mede begrepen de door verkoper gederfde winst. Als door verkoper gederfde winst geldt het
verschil tussen de door verkoper en koper overeengekomen verkoopprijs en de door verkoper
van derden met betrekking tot de producten ontvangen inkoopprijs, met een minimum van 25
% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen verkoopprijs.
8. Wijze van levering:
8.1 Levering vindt plaats rechtstreeks vanaf de door verkoper gekozen fabrikant / toeleverancier
dan wel vanuit het magazijn / de opslagplaats van verkoper.
8.2 Indien levering plaatsvindt vanuit het magazijn / de opslagplaats van verkoper, gaat het risico
van de producten op koper over op het moment van terbeschikkingstelling van de producten
aan de door koper gekozen transporteur.
8.3 In het onder lid 2 genoemde geval geschiedt transport van producten voor rekening en risico
van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval wordt koper bij
voorbaat geacht te hebben ingestemd met de door verkoper gekozen transporteur en
transportcondities. De aansprakelijkheid van verkoper voor schade aan de producten
gedurende het vervoer is te allen tijde beperkt tot de dekking / vergoeding die de betreffende
transportassuradeuren verstrekken. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor
gevolgschade veroorzaakt door tijdens het vervoer ontstane schade aan de producten dan
wel vertraging in de levering van de producten.
9. Controle:
9.1 De door of namens verkoper verstrekte gewichts- en kwaliteitsopgaven zijn voor koper
bindend met betrekking tot de geleverde hoeveelheid producten en de kwaliteit van de
geleverde producten, tenzij koper aantoont dat de door of namens verkoper verstrekte
opgaven onjuist zijn.
9.2 Koper is ten alle tijden gerechtigd bij de bepaling van de hoeveelheid producten alsmede bij
de bepaling van de kwaliteit van de producten aanwezig te zijn dan wel zich hierbij te doen

vertegenwoordigen. Indien koper van dit recht gebruik wenst te maken, zal koper dit uiterlijk
binnen 3 (drie) werkdagen na de opdrachtbevestiging aan verkoper moeten berichten.
10. Reclame:
10.1 Bij aflevering van de producten dienen deze door koper op zichtbare gebreken te worden
gecontroleerd.
10.2 Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden door verkoper alleen dan aanvaard,
indien deze binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst dan wel terbeschikkingstelling van de
producten schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper zijn gedaan. Reclames met betrekking tot
andere gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk onder opgave van redenen en rechtstreeks
aan verkoper worden gedaan en worden door verkoper alleen dan aanvaard, indien deze
binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst dan wel terbeschikkingstelling van de producten in
bezit van verkoper zijn. Na het doen van reclame met betrekking tot een gebrek in de
geleverde producten, dienen de producten gedurende een periode van tenminste 5 (vijf)
werkdagen ter inspectie door verkoper gereed te worden gehouden. Gedurende deze termijn
mogen de producten niet worden gebruikt.
10.3 Reclames betreffende in de handel gebruikelijke en onvermijdelijke afwijkingen in maat en / of
kwaliteit worden niet geaccepteerd.
10.4 Na verwerking en / of doorlevering van de producten door koper is reclame niet meer
mogelijk.
10.5 Reclames over facturen dienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum schriftelijk en
rechtstreeks aan verkoper te zijn gedaan.
10.6 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk
de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in
behandeling genomen.
10.7 Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden zal verkoper binnen een redelijke
termijn vervangende producten ter beschikking stellen, zulks tegen afgifte van de reeds
ontvangen producten, dan wel koper geheel of gedeeltelijk voor de betreffende producten
crediteren, zulks naar keuze van verkoper, zonder dat koper daarnaast enige rechten kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.
10.8 Indiening van een reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte
van verkoper.
11. Betaling:
11.1 Betaling van het factuurbedrag dient, naar keuze van verkoper, te geschieden contant bij
aflevering of middels storting ten gunste van een door verkoper aan te wijzen bankrekening,
binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening,
tenzij anders is vermeld op de factuur.
11.2 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is koper van
rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling
vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande
bedrag.
11.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder
begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening
van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent)
van het door koper verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,00
(tweehonderdenvijftig euro).
12. Aansprakelijkheid:
12.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan, door of vanwege de door
verkoper geleverde producten, tenzij verkoper op grond van wettelijke bepalingen
aansprakelijk dient te worden geacht wegens opzet dan wel grove nalatigheid.
12.2 Indien er op grond van de wet op verkoper enige schade plicht zou rusten, zal zij nimmer tot
een hogere schadevergoeding gehouden kunnen worden dan tot het door haar verzekerde
bedrag.
12.3 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van
alle partijen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van haar overeenkomsten bedient.
13. Overmacht:
13.1 Indien verkoper door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, dan is hij
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheid die de
overmacht heeft veroorzaakt niet meer bestaat. Mocht deze omstandigheid langer dan 2
(twee) maanden duren dan zijn zowel koper als verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel
dan wel voor wat betreft het gedeelte dat door de overmacht wordt getroffen, door een
schriftelijke opzegging te ontbinden.
13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van
welke aard ook en op welke wijze ook ontstaan bij verkoper; vertraagde of te late toelevering
door toeleverancier van de verkoper; vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van
welke aard ook, waardoor het vervoer naar verkoper of van verkoper naar koper wordt
getroffen. In het algemeen omstandigheden en gebeurtenissen die niet aan verkoper te wijten
zijn, waardoor nakoming van de verplichtingen van verkoper geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of op grond waarvan nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
14. Eigendomsvoorbehoud:
14.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van verkoper, totdat koper al
hetgeen hij op grond van de door verkoper gedane levering aan verkoper is verschuldigd,
inclusief renten en kosten, volledig heeft betaald.
14.2 Ingeval koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hem surséance van betaling
wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag wordt gelegd of
hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is verkoper gerechtigd de op dat tijdstip bestaande
overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet
opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde producten
terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
15. Verzuim koper:
15.1 Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze overeenkomst
voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn
bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder
enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met koper
afgesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.
16. Toepasselijk recht:
16.1 Het Nederlands recht is, met uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten, van toepassing.
16.2 De Incoterms van de International Chamber of Commerce van 2000 zijn van toepassing.
17. Geschillen regeling:
17.1 Alle geschillen met betrekking tot met verkoper gesloten overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de in Nederland bevoegde rechter.